PocztaForumStrona domowa
Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim.
 
Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2016 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 maja 2016 r.
w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r.
 
Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 1) następujące dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (załącznik 5),
 2. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 3. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2013.1388) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz
  z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1110,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485),
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska).
 
Osoby wnoszące o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) obowiązane są dołączyć
do wniosku (załącznik 2) następujące dokumenty:
 
 1. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 3. oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych
  i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (załącznik 4),
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2013.1388) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - w łącznej wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1.850,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485),
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska).
załącznik 1  ... (PDF)
załącznik 2  ... (PDF)
załącznik 3  ... (PDF)
załącznik 4  ... (PDF)
załącznik 5  ... (PDF)

1 marca 2016
 
Zawiadomienie o egzaminie radcowskim:
 
Komisja Egzaminacyjna ...     (PDF)
 
Komisja Egzaminacyjna nr 2 ...   (PDF)
 

15 lutego 2016
 
Informacja o wymogach technicznych

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań

na egzaminie radcowskim w dniach 15-18 marca 2016 r.

  Rozwiązanie zadań na egzaminie radcowskim następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

  Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, a więc do 23 lutego 2016 r. zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
 
  W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu. Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań.
 
  Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.
 
  W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.

  Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.
  Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, powinni we własnym zakresie sprzęt ten przygotować pod kątem minimalnych wymagań technicznych.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

• procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
• 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
• system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
• zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1[1];
• 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
• wolny port USB;
• konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
• odinstalowany program antywirusowy;
• wyłączony wygaszacz ekranu;
• opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
• zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
• wyłączone aktualizacje automatyczne.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Uwagi:

•Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
•Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
•Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

  Zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie Aplikacji do zdawania egzaminu, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

  Zaleca się, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zdający zamierza rozwiązywać zadania, spełnia wymienione wymagania, przed egzaminem i we własnym zakresie skorzystać z pomocy informatyka.

 Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.

  Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z podanymi wymogami jest obowiązkiem zdającego, który wybrał taką formę rozwiązywania zadań.

  Wersja demonstracyjna „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” oraz „Instrukcja użytkownika - aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Użycie własnego sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego może nastąpić w sposób uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

  Podstawa prawna zamieszczenia informacji: § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116).
 
Przewodnicząca
Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
z siedzibą w Łodzi
SSA dr Jolanta Grzegorczyk
 
Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań ... (PDF)

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego ... (PDF)

26 stycznia 2016
 
Komunikat dla osób składających wnioski o przystąpienie do egzaminu radcowskiego

W związku z upływającym w dniu 30 stycznia 2016 r. terminem składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych informujemy, że Biuro OIRP w Łodzi w dniu 30 stycznia 2016 roku (sobota) będzie czynne w godzinach 9-12.
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16