PocztaForumStrona domowa
Składki
 
Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich
od stycznia 2016 r.
 
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przypomina o obowiązku terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.
 
Równocześnie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.  podjęła uchwałę nr 109/IX/2016 w sprawie budżetu KRRP na rok 2016 oraz zmieniająca uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.
 
Po dokonanych zmianach wysokość składki co do zasady nie uległa zmianie. Zmianie uległy od dnia 1 stycznia 2016r. jej części składowe. Składka od 1 stycznia wynosi odpowiednio dla:  
 
radców prawnych wykonujących zawód - 100 zł miesięcznie w tym 81 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;
 
radców prawnych niewykonujących zawodu - 81 zł miesięcznie (składki członkowskiej);
 
radców prawnych będących emerytami lub rencistami  wykonującymi zawód  - 61 zł miesięcznie  w tym 42 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;
 
radców prawnych będących emerytami lub rencistami      niewykonującymi zawodu  - 8 zł miesięcznie (składki członkowskiej);
 
aplikantów radcowskich - 20 zł miesięcznie (składki członkowskiej).
 Z obowiązku uiszczania  składki członkowskiej  zwolnieni są:
 
• radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;
 
• radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.
 
Składka  za dany miesiąc  winna być uiszczona do końca danego miesiąca. Zachowanie terminowości wpłat jest niezwykle istotne wobec obowiązku comiesięcznego rozliczania się przez naszą Izbę z KIRP z części składki należnej KIRP.
 
 
Skarbnik Rady    
r. pr. Krzysztof Wójcik
 
 
Prosimy o dokonywanie wpłat na nr rachunku :
 
      ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
lub
              PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485
 
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16